Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 zł.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości rynkowej nieruchomości wynikającej z wyceny nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku kredytów udzielonych od dnia 01.01.2017r.

Okres kredytowania do 30lat

Wkład własny: 20%

Oprocentowanie WIBOR* 3M+ marża banku 1,8%-4,5%**

Prowizja 1% - 9% nie mniej niż 50 zł.

*Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskiwania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

**wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości wkładu własnego, wartości kredytu, wartości zabezpieczenia.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,57% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,28% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,28%) i marży Banku w wysokości 2,0%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Spłata w 180 ratach malejących (równe raty kapitałowe i malejące odsetkowe). Raty kapitałowe miesięcznie w wysokości 555.55 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 33.355,15 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 32.136,15 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1.000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 133.355,15PLN.

Warunki udzielenia kredytu:

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Kredyt może być wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej;
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo odrębnej własności lokalu;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
 • budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego, jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

Załączniki:

   Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeniowych

  Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego

  Regulamin kredytu hipotecznego

  Tabela opłat i prowizji

  Tabela oprocentowania produktów bankowych

  Wniosek o kredyt hipoteczny

  Wniosek o wakacje kredytowe

  Wniosek o wcześniejszą spłatę

  Zaświadczenie o zarobkach

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.